KESTÄVÄ KEHITYS

Me H&M:llä haluamme pitää kestävää kehitystä pikemminkin tekoina kuin sanoina. Se on käynnissä oleva prosessi, jonka selkeä tavoite on jatkuva kehittyminen. Se on toimenpide, joka vaatii päättäväisyyttä, intohimoa ja tiimityötä.

Visiomme mukaan kaiken toimintamme pitää olla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Vision muuttaminen todellisuudeksi auttaa meitä tekemään laadukasta liiketoimintaa vähemmillä resursseilla. Lisäksi voimme sen avulla parantaa ihmisten elämää ja vahvistaa yhteisöjä toimintamaissamme. Olemme mukana useissa hankkeissa ja kampanjoissa, jotka liittyvät sekä ympäristö- että sosiaalisiin kysymyksiin. Katso lisätietoa osoitteesta hm.com/conscious.

H&M pyrkii vähentämään tekstiilijätteen määrää ja kehitti siksi Garment Collecting -palvelun

Sen sijaan että heittäisit vanhat, turhat vaatteet pois, voit tuoda ne H&M-myymälään, jossa ne saavat uuden elämän. Olemme kehittäneet yhdessä I:collectin kanssa todennäköisesti maailman suurimman vaatteiden kierrätysjärjestelmän vähittäiskaupan alalla. Tarkoituksemme on lyhyellä aikavälillä ehkäistä vaatteiden päätymistä kaatopaikoille ja pitkällä aikavälillä luoda tekstiileille suljettu kierto. Alkuvuonna 2014 otimme tavoitteessamme ensimmäiset isot askeleet valmistamalla ensimmäiset tuotteet, joissa on käytetty vähintään 20% vaatekeräyksestä peräisin olevia kierrätettyjä materiaaleja. Lisätietoa saat täältä:

Mitä Garment Collecting on?

H&M:n liikeidea on tarjota muotia ja laatua parhaaseen hintaan, vastuullisesti. Tämä on mahdollista, kun ostetaan suoraan valmistajilta, hyödynnetään tehokasta logistiikkaa ja käytetään omia varastoja. H&M:llä tämä ei kuitenkaan tapahdu kestävän kehityksen kustannuksella. Olemme myös hintatietoisia jokaisessa vaiheessa, ja tosiasiassa edullisemmat kuljetustavat – kuten juna ja laiva – aiheuttavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kalliimpi lentorahti.

Pyrimme kaikin keinoin tukemaan alihankkijoitamme, jotta tuotannossa huomioitaisiin niin asiakkaiden ja työntekijöiden terveys kuin ympäristön kunnioittaminen. Vaadimme alihankkijoilta jäteveden käsittelyä, jos he käyttävät märkämenetelmiä, kuten värjäystä ja pesua. Jäteveden laadun toimitusketjussamme pitää täyttää joko Business for Social Responsibility (BSR) Water Group -hankkeessa tai sovellettavassa paikallisessa lainsäädännössä määritetyt laatutasot sen mukaan, kumman vaatimukset ovat tiukempia. Nämä vaatimukset ovat osa alihankkijoidemme tarkastusohjelmaa.

Lisäksi rajoitamme vaarallisten kemikaalien käyttöä rajoitusluettelolla, jota kaikki alihankkijat velvoitetaan sopimusperusteisesti noudattamaan. Kemikaalien rajoituksia koskevaa luetteloamme on päivitetty säännöllisesti vuodesta 1995 ja viimeksi vuonna 2013. Vuonna 2013 otimme myös käyttöön ensimmäiset niin kutsutut positiiviset luettelomme, joiden avulla alihankkijat voivat valita rajoitustemme mukaisia kemiallisia tuotteita.

Koska keskitymme vahvasti kestävään kehitykseen, emme usko edullisten hintojen ja vähäisten ympäristövaikutusten välillä olevan suoraa ristiriitaa.

H&M:n tarkastajat tekevät säännöllisesti sekä etukäteen ilmoitettuja tarkastuskäyntejä että pistotarkastuksia, joilla varmistetaan ettei tehtaissa työskentele alaikäisiä työntekijöitä. Lapsityövoiman käyttö on äärimmäisen harvinaista vaatteiden vientiteollisuudessa. Jos lapsityövoimaa odotusten vastaisesti havaitaan, H&M vaatii alihankkijaa ottamaan asiasta vastuun ja ryhtymään yhdessä H&M:n ja perheiden kanssa lasten edun parhaiten huomioon ottavan ratkaisun etsimiseen. Käynnistettävässä prosessissa asia pyritään ratkaisemaan lasten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Monissa tapauksissa ratkaisu sisältää alihankkijan myöntämän taloudellisen tuen lasten koulutukseen sekä korvauksen perheille tulonmenetyksestä. Mikäli H&M havaitsee alihankkijalla tai jollain sen alihankkijoista toistuvia rikkomuksia lapsityövoiman käytön kieltoa vastaan, sopimus irtisanotaan.

Olemme tehneet vuodesta 2004 lähtien yhteistyötä UNICEFin kanssa turvataksemme maailman köyhimpien lasten oikeuksia. Tavoitamme nykyisin yli kaksi miljoonaa lasta ja heidän lähellään olevaa aikuista kahdessa hankkeessa, Intiassa ja Bangladeshissa. Hankkeita kutsutaan nimellä All for Children. H&M Conscious Foundation otti hankkeen vastuulleen vuoden 2014 lopussa ja jatkaa hankkeen tukemista UNICEFin kanssa vuoteen 2018 asti.

Kosmetiikkatuotteitamme ei ole testattu eläimillä, ei valmistusvaiheessa eikä valmiiden tuotteiden osalta.

Eläinten hyvinvointi on H&M:lle tärkeää, emmekä hyväksy eläinten huonoa kohtelua. Emme ole missään tekemisissä mulesing-leikkauksen kanssa ja käytämme ainoastaan alihankkijoita, jotka voivat taata mulesing-vapaan merinovillan.

H&M ei myy aitoja turkiksia. H&M myy ainoastaan lihantuotantotarkoituksiin eikä pelkästään nahan vuoksi kasvatettujen lampaiden, sikojen, vuohien ja nautojen nahasta valmistettuja tuotteita. H&M:n myymissä tuotteissa ei ole sallittua käyttää muunlaista nahkaa.

Kaikissa H&M:n tuotteissa on merkintä alkuperämaasta.

Asiakkaidemme terveys ja turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Siksi työskentelemme aktiivisesti kemikaalien käytön rajoittamiseksi. Rajoituksemme ovat alan tiukimpia ja ylittävät usein lainsäädännölliset vaatimukset. Kaikki H&M:lle tuotteita valmistavat alihankkijat ovat sopimusperusteisesti velvoitettuja noudattamaan rajoitusluetteloamme.

Sovellamme ennalta varautumisen periaatetta, mikä tarkoittaa, että rajoitamme ennakoivasti kemikaaleja, vaikkei niiden mahdollisesta riskistä ihmisille vielä olisi tieteellistä näyttöä. Testaamme säännöllisesti tuotteitamme – sekä omia että kolmannen osapuolen valmistamia tuotteita – varmistaaksemme, etteivät ne sisällä haitallisia kemikaaleja. H&M kielsi perfluorattujen yhdisteiden (PFC) käytön kaikissa tuotteissaan vuonna 2013. Lisäksi kuulumme Roadmap to Zero -ohjelmaan, jonka tavoitteena ovat vaarallisten kemikaalien nollapäästöt.

Olemme samaa mieltä siitä, että joissakin tuotantomaissa palkat ovat liian alhaiset. Visiomme on ollut aina sen varmistaminen, että tekstiilialan työntekijät pystyvät elämään palkallaan. Tämä on myös kirjattu toimintaohjeisiimme.

Kehitimme marraskuussa 2013 visioomme perustuvan uuden suunnitelman: kaikkien kaupallisia tuotteita valmistavien alihankkijoidemme pitäisi maksaa sellainen palkka, joka kattaa työntekijöiden perustarpeet. On tärkeää, että tämä voidaan mahdollistaa H&M:n ostokäytäntöjen kautta. Lisäksi on tärkeää, että vaatimus perustuu pätevään työvoimaan, jonka palkat on neuvoteltu ja tarkistetaan vuosittain, ja mukana on demokraattisesti valitut ammattiyhdistykset tai työntekijäedustajat.  Suunnitelman avulla voimme siis tarjota työntekijöille tarvittavat välineet oman palkan neuvottelemiseen, ja me tuemme tätä prosessia.

On tärkeä muistaa, että H&M ei omista tuotteitamme valmistavia tehtaita eikä ylläpidä niiden toimintaa. Emme siten myöskään päätä tehtaissa töissä olevien työntekijöiden palkkoja tai maksa niitä. Silti meillä on suuri vastuu siitä, että pyrimme kaikin mahdollisin tavoin edistämään palkkojen nostoa tuotantomaissa. Pyrimme kokonaisvaltaisella palkkastrategiallamme myönteiseen pitkän aikavälin kehitykseen ja tehdastyöntekijöiden palkkojen nousuun.

Olemme palkanneet kokopäiväisiä tarkastajia, joiden tehtävä on tarkistaa, että toimintaohjeitamme noudatetaan. Tarkastusten aikana he käyvät läpi muun muassa työolosuhteita ja työympäristöä koskevan 300-kohtaisen luettelon. Jokaisen tarkastuksen jälkeen kokoamme tulokset raporttiin, jossa määritellään parannusta kaipaavat alueet ja alihankkijalle annetaan määräaika, johon mennessä esittää toimintasuunnitelma. Sen jälkeen tarkastajat tekevät tehtaisiin kontrollikäynnin selvittääkseen, onko parannustoimenpiteet suoritettu. H&M myös tukee alihankkijoita heidän kehityshankkeissaan koulutuksella ja monenlaisin projektein. Lue lisää toimintaohjeiden seurannasta.

Omilla tarkastuksilla saamme heti hyvän kuvan siitä, miten hyvin alihankkijamme noudattavat yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä vaatimuksiamme.  Lisäksi kestävän kehityksen työn integroiminen päivittäiseen toimintaan on H&M:llä etusijalla. Alihankkijoita valitessa tarkastajamme suorittavat perusteellisen tarkastuksen. Heillä on valtuudet päättää lopullisesti, täyttääkö alihankkija tai yksittäinen tehdas vähimmäisvaatimuksemme.

Tilauksia tehtaalta voidaan tehdä vasta tarkastajiemme hyväksynnän jälkeen. Kaikki ensimmäisessä arvioinnissa hyväksytyt tehtaat kuuluvat Full Audit Programme (FAP) -ohjelmaamme. FAP-ohjelman avulla seuraamme jatkuvasti tehtaiden edistymistä ja pyrimme korjaamaan mahdolliset poikkeavuudet. Havaittu poikkeavuus edellyttää alihankkijaa laatimaan korjaussuunnitelman, jota me seuraamme. Annamme tarvittaessa lisätukea suunnitelman toteuttamiseksi.

Fair Labor Association (FLA) -järjestön tekemät itsenäiset valvontakäynnit varmistavat tarkastusohjelmamme laadun ja auttavat meitä parantamaan menetelmiämme jatkuvasti. Tämä on tärkeää, sillä pyrimme selvittämään poikkeavuuksien perimmäiset syyt läpinäkyvällä, luotettavalla ja kestävällä tavalla. Osallistuminen FLA:n toimintaan tarjoaa lisäksi runsaasti tilaisuuksia tehdä yhteistyötä muiden yritysten ja FLA:n kumppanuusorganisaatioiden kanssa työskentelyolosuhteiden parantamiseksi toimitusketjussamme.

H&M työskentelee jatkuvasti parantaakseen olosuhteita puuvillan viljelyssä. Eräs käyttämistämme tavoista on aktiivinen osallistuminen Better Cotton Initiative (BCI) -hankkeeseen, jonka valmistelukomitean jäsen olemme. BCI:n tavoite on saada miljoonat viljelijät ympäri maailman kasvattamaan puuvillaa tavoilla, jotka ovat järkevämpiä niin viljelijöiden kuin ympäristönkin kannalta. Lue lisää BCI-hankkeesta.

H&M tarjoaa myös luomupuuvillasta valmistettuja vaatteita. Näihin vaatteisiin käytetty puuvilla on sataprosenttisesti orgaanista ja riippumattomien sertifiointielimien (kuten Control Union tai IMO) sertifioimaa. Myös osa lasten ja vauvojen vaatteistamme sisältää luomupuuvillaa. Osoitamme puuvillan viljelijöille, että luomupuuvillalle on kysyntää ja rohkaisemme heitä siirtymään perinteisestä puuvillasta luonnonmukaisesti tuotettuun. H&M on nykyisin maailman suurimpia luomupuuvillan ostajia. Lue lisää luomupuuvillan sertifioinnista.