VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre H&M veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. 
Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Švédska spoločnosť, H & M Hennes & Mauritz GBC AB („H&M“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Švédsko

Obchodný register: Bolagsverket/švédsky register obchodných spoločností
Identifikačné číslo spoločnosti: 556070-1715
Poverený zástupca: Karl-Johan Persson
Identifikačné číslo DPH: IČ DPH SE556070171501

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP H&M použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše údaje sa môžu poskytovať v rámci skupiny H&M (bližšie informácie o spoločnostiach v rámci skupiny H&M nájdete v našej výročnej správe, ktorú nájdete na stránke about.hm.com). Miestna spoločnosť H&M  bude konať len ako spracovateľ osobných údajov a osobné údaje bude spracúvať v mene švédskej spoločnosti.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo skupiny H&M. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s H&M, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď H&M spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva H&M, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u H&M bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme H&M:s. H&M nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu H&M,

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby H&M obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme H&M:s, H&M obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, H&M musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak H&M už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na dataprotection.sk@hm.com.

Zodpovedná osoba:
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese dataprotection.sk@hm.com a do predmetu napíšte DPO.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu: 
Ak sa domnievate, že H&M spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu u H&M spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. 
  Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
  Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. 

  Chceme vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb a úverových kontrol. 

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

  * kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
  * platobné informácie a história platieb,
  * úverové informácie,
  * informácie o objednávke.

  Ak máte účet H&M alebo ste členom klubu H&M Club, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom alebo členstvom, ako sú:  

  * ID účtu alebo členstva,
  * história nákupov.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu. Agentúram pre referencie o úveroch na overenie totožnosti a úveru a agentúram na vymáhanie dlhov.

  Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby H&M mohol/mohla/o plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom..

  Automatizované rozhodovanie:
  Keď žiadate o úver ako spôsob platby, vykonáme automatizované rozhodnutie o vašej žiadosti o úver. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko a namietať voči rozhodnutiu člena personálu.

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

  S cieľom optimalizovať vašu interakciu s H&M vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?

  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

  * Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ
  * Informácie, či chcete aktualizácie pre deti (ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť)
  * Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
  * Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

  Ak máte účet H&M alebo ste členom klubu H&M Club, budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

  * Meno
  * Adresa
  * Vek
  * História nákupov
  * Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke 

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu. 

  Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo skupiny H&M. 

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.

  Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
  Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
  Keď tak urobíte, H&M vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

  Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

  * sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,
  * úpravou nastavení svojho účtu H&M,

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas. 
  V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s H&M.  Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie.  Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, ponúkneme vám odporúčania vašej veľkosti a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

  Na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov H&M, spracujeme vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách (vrátane webovej stránky a aplikácie), vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

  Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
  Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu H&M.  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

  * kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
  * dátum narodenia, 
  * rod,
  * krajina,
  * nastavenia účtu,
  * šifrované informácie o platobnej karte.

  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

  * história objednávok,
  * informácie o doručení,
  * história platieb.

  Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

  * história klikania,
  * história navigácie a prehliadania.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet H&M.

  Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

  Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
  Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a H&M vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet H&M.

  Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

  Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

  Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme H&M:s napísaním na adresu dataprotection.sk@hm.com. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií: 

  * kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
  * dátum narodenia,
  * platobné informácie a história platieb,
  * úverové informácie,
  * informácie o objednávke,
  * číslo účtu alebo člena,
  * všetka korešpondencia v danej záležitosti.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, pre agentúru zákazníckeho servisu pre región Ázie.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme H&M:s.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame 100 dní v prípade telefonických a emailových záznamov a korešpondencie a 12 mesiacov v prípade riadenia prípadov. 
  V prípade sťažností v predajni budú vaše osobné údaje uchovávané 2 roky okrem USA, kde sa uchovávajú 5 rokov.

  Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme H&M:s. H&M nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa použijú pre H&M na skontaktovanie sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

  * kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
  * vek,
  * informácie poskytnuté v súťaži.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, dodávateľom doručovacích služieb na doručenie cien. 

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

  Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
  Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, H&M vám nebude môcť poskytovať uvedené služby.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše osobné údaje uchovávame 45 dní po skončení súťaže.

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše údaje použijeme na hodnotenie, vývoj a zlepšovanie našich služieb, produktov a systémov pre všetkých našich zákazníkov. Na tento účel neanalyzujeme vaše údaje na individuálnej úrovni, celé spracovávanie prebieha s pseudoanonymizovanými údajmi.

  Zahŕňa to analýzu, aby boli naše služby užívateľsky prístupnejšie, ako je napríklad úprava používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo na zdôraznenie funkcií, ktoré naši zákazníci bežne používajú v našich digitálnych kanáloch, a na zlepšenie IT systémov na zvýšenie bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov všeobecne.

  Analýza sa používa aj na vývoj a stále zlepšovanie logistického toku tovaru predpovedaním nákupov, zásob a dodávok, ako aj našej kapacity zdrojov z pohľadu udržateľnosti racionalizáciou nakupovania a nastavením dodávok.

  Okrem toho používame údaje na to, aby sme vedeli naplánovať nové predajne a sklady a zlepšiť náš sortiment produktov.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste sa rozhodli nám ich poskytnúť:
  * číslo zákazníka,
  * dátum narodenia,
  * rod,
  * krajina,
  * nastavenia účtu.

  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste urobili nákup:
  * história objednávok,
  * informácie o doručovaní,
  * história platieb.

  Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:
  * história klikania,
  * história navigovania a prehliadania.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie. Používame spoločnosti, ktoré vykonávajú webové analýzy, na analýzu správania našich zákazníkov online na všeobecnej úrovni.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov na vývoj a zlepšovanie našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet H&M alebo členstvo v klube.

  Po ukončení vášho účtu alebo členstva budú vaše údaje vymazané.

  Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme H&M tak, že napíšete na adresu dataprotection.sk@hm.com. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

   

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

  Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
  *číslo zákazníka,
  *číslo objednávky,
  *meno,
  *poštová adresa,
  *výška transakcie,
  *dátum transakcie.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci skupiny H&M (bližšie informácie o spoločnostiach v rámci skupiny H&M nájdete v našej výročnej správe, ktorú nájdete na stránke about.hm.com).

  Vaše osobné údaje poskytneme IT spoločnostiam, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby H&M mohlo plniť svoje zákonné povinnosti.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi vo vašej krajine.

   

 • Prečo používame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje budeme používať na zamedzenie strate zabezpečením dodržiavania obchodných podmienok a na odhalenie a zabránenie zneužívaniu našich služieb.

  Vaše osobné údaje budeme z bezpečnostných dôvodov používať aj prostredníctvom video monitoringu, aby sme mohli spracúvať incidenty a zabrániť a nahlásiť trestné činy v našich obchodoch.

  Vaše osobné údaje sa budú používať na zabránenie a vyšetrovanie zneužívania našich služieb online, strát a podvodov analyzovaním online nákupného správania.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Budeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:
  *kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa,
  *ID klubového členstva,
  *číslo zákazníka,
  *videozábery,
  * história objednávok,
  * informácie o doručovaní,
  * história platieb.

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na účely uvedené vyššie. Vaše údaje poskytneme spoločnostiam na výnimočné podávanie správ.

  Informácie o incidentoch a podvodoch môžu byť na účely vyšetrovania poskytnuté poisťovacím spoločnostiam, súdnym orgánom alebo miestnym a globálnym orgánom na presadzovanie práva. Upozorňujeme, že títo príjemcovia majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Spracovanie vašich osobných údajov na zabránenie zneužívaniu našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  Vaše údaje uchovávame čas potrebný na zabránenie a/alebo nahlásenie možného podvodu a iných porušení zákona.

  Videozábery sa uchovávajú v súlade s miestnymi právnymi predpismi, maximálne však 30 dní.

  Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme H&M tak, že napíšete na adresu dataprotection.sk@hm.com. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

   

 • Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

  Ako používame súbory cookies?
  Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

  Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 

  Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.  

  Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

  Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

  Aké druhy osobných informácií spracúvame?
  Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu H&M Club. 

  Kto má prístup k vašim osobným údajom?
  Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

  Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
  Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu H&M alebo klubu H&M Club.
  Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. 
  Ak ste sa prihlásili do klubu H&M Club, právnym základom je plnenie podmienok klubu H&M Club.

  Ako dlho uchovávame vaše údaje?
  H&M neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie. 

16/5/2018