INTEGRITETSPOLICY

Datasekretess är mycket viktigt för H&M och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, H & M Hennes & Mauritz GBC AB (“H&M”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

H & M Hennes & Mauritz AB GBC
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sweden

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556070-1715
Auktoriserad representant: Karl-Johan Persson
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556070171501

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar H&M avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom H&M-gruppen (för information om företag i H&M-gruppen, se vår årsrapport som finns på about.hm.com). Det lokala H&M-företaget fungerar endast som registerförare och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför H&M group. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång: 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.Du kan kontakta H&M, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som H&M behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Om du har ett konto eller ett klubbmedlemskap hos H&M kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och ditt medlemskap.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av H&M med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos H&M, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på H&M:s legitima intresse.  H&M fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
* Ändra inställningarna för ditt H&M-konto

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att H&M behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att H&M begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i H&M:s:s legitima intresse, ska H&M begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste H&M begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om H&M inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvaa dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på dataprotection.fi@hm.com.

Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dataprotection.fi@hm.com och ange DPO i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att H&M behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på H&M genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

  Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

  Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

  Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

  Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

  * kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
  * betalningsuppgifter och betalningshistorik
  * kreditinformation
  * orderinformation

  Om du har ett H&M-konto eller är medlem i H&M Club behandlar vi också dina personuppgifter i anslutning till kontot eller medlemskapet, som exempelvis
  * konto- eller medlems-ID
  * shoppinghistorik

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

  Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att H&M ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

  Automatiserat beslutsfattande:
  När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet hos någon i personalen.

  Läs hela vårt integritetsmeddelande.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

  I syfte att optimera din upplevelse av H&M ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

  * kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
  * om du vill ha uppdateringar för barn (om du väljer att ge oss det)
  * kön (om du väljer att ge oss det)
  * vilka varor och erbjudanden du har klickat på

  Om du har ett H&M-konto eller är medlem i H&M Club behandlar vi även de personuppgifter som du har skickat in i anslutning till kontot och medlemskapet, som exempelvis

  * namn
  * adress
  * ålder
  * shoppinghistorik
  * hur du navigerade och klickade på webbplatsen

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

  Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför H&M group. 

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post, inbegripet kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

  Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
  Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

  Om du gör det kan inte H&M skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

  Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

  * Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

  * Ändra inställningarna för ditt H&M-konto

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. 

  När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under det senaste året. 

  Efter det raderas dina personuppgifter.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att ge dig en personlig och relevant upplevelse på H&M.

  Vi ger dig din orderhistorik och detaljer om dina beställningar och gör det möjligt för dig att hantera dina kontoinställningar (inbegripet preferenser när det gäller marknadsföring). Vi ger dig också enkla sätt att upprätthålla korrekt och uppdaterad information, som exempelvis kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vidare gör vi det möjligt för dig att spara varor i din varukorg, ger dig storleksrekommendationer och tillåter dig att betygsätta och recensera varor som du har köpt från oss.

  För att vi ska kunna ge dig relevanta produktrekommendationer behandlar H&M dina sidbedök och ditt surfande på våra digitala plattformar (inbegripet webbplatsen och appen), din shoppinghistorik och produktrecensioner samt uppgifter som du har tillhandahållit till oss via ditt konto.

  Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
  Vi behandlar alltid din e-postadress och det lösenord du anger till oss när du öppnar H&M-kontot.

  Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du väljer att delge dem till oss:
  * kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
  * födelsedatum
  * kön
  * land
  * kontoinställningar
  * krypterad kreditkortsinformation

  Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp
  * orderhistorik
  * leveransinformation
  * betalningshistorik

  Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter i anslutning till dina kakor
  * klickhistorik
  * besöks- och surfhistorik

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan och i syfte att optimera webbplatsen använder vi webbplatsföretag och analysverktyg för betygsättning av produkter.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto är baserat på ditt medgivande när du skapar ditt H&M-konto.

  Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig relevant information är baserat på vårt legitima intresse.

  Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
  Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det upphör kontot att existera och H&M kan inte tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt H&M-konto. 

  Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto, och om du väljer att göra det upphör ditt konto att existera och du betraktas som inaktiv. Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om en det pågår en öppen tvist.

  Efter att ditt konto har avslutats raderas dina uppgifter.

  Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:

  Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på H&M:s legitima intresse genom att kontakta dataprotection.fi@hm.com. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt Club-medlemskap och för att ge dig en personlig och relevant upplevelse på H&M Club. 

  Vi registrerar och hanterar dina poäng baserat på dina inköp, skickar dig information om dina poäng och förmåner, som exempelvis rabatter och Club-evenemang.

  Vi använder också dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till evenemang och tävlingar samt medlemsrabatter för H&M Club och ytterligare tjänster.

  Vi ger dig din orderhistorik och detaljer om dina beställningar och gör det möjligt för dig att hantera dina kontoinställningar (inbegripet preferenser när det gäller marknadsföring). Vi ger dig också enkla sätt att upprätthålla korrekt och uppdaterad information, som exempelvis kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vidare gör vi det möjligt för dig att spara varor i din varukorg samt att betygsätta och recensera varor som du har köpt från oss.

  För att vi ska kunna ge dig relevanta produktrekommendationer behandlar H&M Club dina sidbedök och ditt surfande på våra digitala plattformar (inbegripet webbplatsen och appen), din shoppinghistorik och produktrecensioner liksom uppgifter som du har tillhandahållit till oss via ditt konto.

  Om du inte har valt bort direktmarknadsföring använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

  Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
  Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter som du delger oss när du går med i H&M Club

  * identifieringsuppgifter som exempelvis e-postadress och lösenord
  * kontaktuppgifter som exempelvis namn, postnummer och e-postadress
  * födelsedatum
  * kön
  * Club-medlemskaps-ID
  * telefonnummer (om du väljer att ge oss det)
  * adress (om du väljer att ge oss det)
  * kontoinställningar
  * krypterad kreditkortsinformation

  Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp

  * orderhistorik
  * leveransuppgifter
  * betalningsuppgifter

  Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter i anslutning till dina kakor

  * klickhistorik
  * besöks- och surfhistorik

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för bokning av evenemang använder vi bokningsverktyg och för att optimera webbplatsen använder vi webbplatsföretag. För betygsättning av produkter använder vi analysverktyg samt modereringsföretag och publiceringsföretag och för att distribuera marknadsföring använder vi kommunikations- och marknadsdistributionsföretag.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandling av dina personuppgifterär nödvändigt för att tillhandahålla H&M Club-tjänsten. 

  Att samla in dina personuppgifter i syfte att upprätta och hantera ditt medlemskap i H&M Club är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt medlemskapsavtalet.

  Om du inte delger oss dina personuppgifter kan vi inte tillhandahålla medlemskapet eller tjänsterna i anslutning till H&M Club.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt klubbmedlemskap. 

  Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap att existera.

  Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas.

  Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om en det pågår en öppen tvist. 

  Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
  Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Om du nekar till direktmarknadsföring upphör vi att behandla dina personuppgifter i detta syfte och upphör med att skicka dig marknadsföringsmaterial baserat på ditt medlemskap i H&M Club. Om du har anmält att du vill ha newsletters fortsätter du att få direktmarknadsföring baserat på ditt medgivande.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

  Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

  * kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
  * födelsedatum
  * betalningsuppgifter och betalningshistorik
  * kreditinformation
  * orderinformation
  * konto eller medlemsnummer
  * all korrespondens i ärendet

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Om du är kund i Asien överförs dina uppgifter till ett externt kundsserviceombud.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på H&M:s legitima intresse.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi behåller dina uppgifter i 100 dagar när det gäller telefon och e-postmeddelanden och i 12 månader när det gäller ärendehantering. 

  Vid klagomål i butik sparas dina uppgifter i två år, med undantag av USA, där de sparas i fem år.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i våra tävlingar. Dina personuppgifter används för att H&M ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, före och efter ett evenemang, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att verifiera tävlingsdeltagarnas ålder, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

  * kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer
  * ålder
  * information som skickas in till tävlingen

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till transportföretag för leverans av priser. 

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.

  Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
  Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det kan inte H&M tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar dina personuppgifter i 45 dagar efter att tävlingen har avslutats.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data.

  Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

  Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

  Vidare använder vi uppgifterna för att kunna planera etablering av nya butiker och lager samt för att förbättra vårt produktsortiment. 

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter om du har valt att ge dem till oss:
  * kundnummer
  * födelsedatum
  * kön
  * land
  * kontoinställningar

  Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du har gjort ett köp:
  * orderhistorik
  * leveransinformation
  * betalningshistorik

  Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter kopplade till kakor:
  * klickhistorik
  * besöks- och surfhistorik

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online på en allmän nivå.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, bygger på vårt legitima intresse.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt H&M-konto eller H&M Club-medlemskap.

  Efter att ditt konto eller medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas.

  Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
  Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på H&M:s legitima intresse genom att kontakta dataprotection.fi@hm.com. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

  Det innefattar att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera  bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar följande typer av personuppgifter
  *kundnummer
  *ordernummer
  *namn
  *adress
  *överföringskonto
  *överföringsdatum

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina uppgifter kommer att delas inom H&M-gruppen (för information om företag i H&M-gruppen, se vår årsrapport som finns på about.hm.com).

  Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att H&M ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land.

 • Varför använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

  Det innefattar att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera  bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar följande typer av personuppgifter
  *kundnummer
  *ordernummer
  *namn
  *adress
  *överföringskonto
  *överföringsdatum

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina uppgifter kommer att delas inom H&M-gruppen (för information om företag i H&M-gruppen, se vår årsrapport som finns på about.hm.com).

  Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att H&M ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land.

 • En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

  Hur använder vi kakor?
  Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" när du loggar in.

  Vi använder kakor för att spara dina favoritprodukter.

  Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din varukorg. 

  Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.  

  Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Twitter, Facebook och Vimeo och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

  Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

  Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
  Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto eller Club-medlemskap, om du är inloggad på ditt konto eller H&M Club. 

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
  Vi kopplar endast dina kakor till dina personuppgifter om du är inloggad på H&M-kontot eller i H&M Club.

  Om du är inloggad på ditt konto baseras den rättsliga grunden på ditt legitima intresse. 

  Om du är inloggad på H&M Club är det rättsliga grunden uppfyllandet av H&M Club:s villkor och bestämmelser.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  H&M sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats. 

4/5/2018