HÅLLBARHET

 

 

BESKRIV H&M:S MILJÖMÄSSIGA OCH SOCIALA ANSVAR.

På H&M betraktar vi hållbarhet som något vi gör snarare än bara pratar om. Det är en ständigt pågående process med en tydlig strävan efter att uppnå kontinuerliga förbättringar. Detta är en resa som kräver beslutsamhet, engagemang och teamwork.

Vår vision är att all vår verksamhet ska bedrivas på ett hållbar sätt: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att omsätta denna vision i praktiken hjälper oss att göra goda affärer samtidigt som vi förbrukar mindre resurser. Det hjälper oss även att förbättra människors livsvillkor och stärka samhällena där vi är verksamma. Vi deltar i flera olika projekt och initiativ kopplade till både miljömässiga och sociala aspekter. För mer information, besök hm.com/conscious.

H&M strävar efter att minska textilsvinnet – så vi lanserade ett klädinsamlingsprojekt

Istället för att slänga bort gamla eller utrangerade kläder, kan du ta med dessa till H&M-butiken. Vi ger dem då ett nytt liv. Tillsammans med I:collect har vi skapat ett återvinningssystem för kläder som förmodligen är världens största inom detaljhandeln. Kortsiktigt förhindrar vi att kläder hamnar på soptippen och långsiktigt ser vi till att sluta kretsloppet för textiler. I början av 2014 tog vi våra första stora steg på vägen mot det långsiktiga målet och tillverkade de första produkterna med minst 20 % återvunnet material från insamlade kläder. Vill du veta mer? Besök:

What is Garment Collecting

ÄR DET MÖJLIGT ATT KÖPA FÖRMÅNLIGA KLÄDER TILLVERKADE MED BEGRÄNSAD MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN TILL ETT BRA PRIS?

H&M:s affärskoncept går ut på att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris med hållbarhet som ett mervärde. Vi uppnår detta genom att köpa direkt från tillverkarna, genom effektiv logistik och genom att ha våra egna butiker – inte genom att kompromissa med våra krav på hållbarhet. Vi är också kostnadsmedvetna i alla led och fraktalternativ som järnväg och båt är faktiskt både billigare och ger lägre koldioxidutsläpp jämfört med det dyrare alternativet flyg.

Vi bemödar oss maximalt om att stötta våra leverantörer för att de i sin produktion ska kunna ta hänsyn till både miljön och hälsan hos såväl kunder som arbetare. Vi ställer krav på att alla våra leverantörer vars verksamhet omfattar våtprocesser som färgning eller tvättning måste rena sitt avloppsvatten. Avloppsvattnet i vår leverantörskedja måste uppfylla kvalitetskraven som anges av Business for Social Responsibility (BSR) Water Group eller tillämplig lokal lagstiftning, beroende på vilka krav som är striktast. Dessa krav utgör en del av vårt leverantörskontrollprogram.

Vi begränsar även användningen av farliga kemikalier genom vår lista med kemikalierestriktioner som alla våra leverantörer enligt kontrakt är bundna att följa. Vår lista med kemikalierestriktioner har uppdaterats regelbundet sedan 1995 och uppdaterades senast 2013. 2013 introducerade vi även våra första så kallade positiva listor för att hjälpa våra leverantörer välja kemiska produkter som följer våra restriktioner.

Med vårt starka fokus på hållbarhet tror inte vi att det föreligger någon direkt intressekonflikt mellan överkomliga priser och låg miljöpåverkan.

HUR GARANTERAR NI ATT BARNARBETE INTE ANVÄNDS VID FRAMSTÄLLNINGEN AV ERA KLÄDER?

H&M:s kontrollanter utför regelbundna inspektioner, både anmälda och oanmälda, för att säkerställa att det inte finns några minderåriga arbetare i fabrikerna. Barnarbete är extremt ovanligt inom den exportinriktade beklädnadsindustrin. Om vi mot förmodan upptäcker att barnarbete har använts, kräver H&M att leverantören tar ansvar och samarbetar med H&M och familjerna för att hitta en lösning som är i de berörda barnens bästa intresse. En utredning genomförs där man tittar på hur man bäst kan lösa situationen med utgångspunkt från vad som ligger i barnens intresse.

Ofta kan en lösning handla om att leverantören bidrar ekonomiskt så att barnen kan få möjlighet att gå i skolan samtidigt som familjerna kompenseras för den förlorade inkomsten. Om H&M upptäcker att en leverantör eller någon av dess underleverantörer upprepade gånger bryter mot förbundet mot barnarbete, säger vi helt enkelt upp kontraktet.

Sedan 2004 har vi samarbetat med UNICEF för att skydda rättigheterna för några av världens allra fattigaste barn. För närvarande sträcker vi ut en hjälpande hand till mer än två miljoner barn och de vuxna i deras närmaste omgivning via två projekt i Indien och Bangladesh med namnet All for Children. H&M Conscious Foundation tog över projektet i slutet av 2014 och kommer att fortsätta stödja projektet tillsammans med UNICEF fram till 2018.

TESTAS H&M:S SMINK PÅ DJUR?

Inga tester på djur utförs när det gäller vårt smink, vare sig under produktionen eller när det handlar om de färdiga produkterna.

HUR KAN NI GARANTERA ATT ERA PRODUKTER MED MERINOULL ÄR MULESINGFRI?

Djurvälfärd är viktigt för H&M och vi accepterar inte att djur behandlas illa eller vanvårdas. Vi är på inget sätt delaktiga i mulesing och köper endast från leverantörer som garanterar mulesingfri merinoull.

VAD ÄR H&M:S POLICY BETRÄFFANDE PÄLS- OCH LÄDERPRODUKTER?

H&M säljer inte päls. H&M säljer endast läder från får, grisar, getter och kreatur som har fötts upp för köttproduktion, inte endast för skinnet. Inom H&M är det inte tillåtet att sälja några andra läderprodukter.

HUR TAR JAG REDA PÅ VAR MINA H&M-ARTIKLAR HAR TILLVERKATS?

På etiketten på alla produkter i H&M:s sortiment anges ursprunglandet.

HUR KAN H&M SÄKERSTÄLLA ATT DESS PRODUKTER ÄR FRIA FRÅN FARLIGA KEMIKALIER?

Givetvis är våra kunders hälsa och säkerhet en topprioritering för oss. Det är därför som vi arbetar aktivt med att begränsa användningen av kemikalier. Våra restriktioner tillhör de strängaste i branschen och går ofta längre än vad som föreskrivs av lagstiftningen. Alla leverantörer som tillverkar produkter åt H&M är enligt kontrakt bundna att följa vår lista med kemikalierestriktioner.

Vi tillämpar försiktighetsprincipen. Detta innebär att vi är proaktiva när det gäller att begränsa användningen av kemikalier även om det strikt vetenskapligt sett fortarande råder osäkerhet om huruvida de är farliga för människan eller inte. Vi testar regelbundet både våra egna produkter och de som tillverkats av tredje part för att säkerställa att de inte innehåller farliga kemikalier. 2013 förbjöd H&M PFC (perfluorkarboner) i alla företagets produkter. Vi samarbetar även med Roadmap to Zero i vår strävan att uppnå nollutsläpp av farliga kemikalier.

VARFÖR HAR FABRIKSARBETARNA SÅ LÅGA LÖNER?

Vi instämmer i att lönerna i vissa produktionsländer är för låga. Vår vision har alltid varit att alla textilarbetare ska kunna leva på sina löner och detta anges även i vår uppförandekod.

I november 2013 utvecklade vi en ny strategi baserad på vår vision: att alla våra leverantörer av kommersiella varor ska betala sina medarbetare en rättvis levnadslön som täcker deras grundläggande behov. En viktig del av detta är att H&M:s inköpsrutiner ska tillåta detta medan en annan viktig aspekt är att detta krav bygger på yrkesarbetare vars löner förhandlas fram och ses över årligen och där demokratiskt valda fackföreningar eller fackrepresentanter deltar i processen. Så strategin gör det möjligt för oss att till arbetarna tillhandahålla de verktyg de behöver för att förhandla fram sina egna löner och vi stödjer denna process.

Det är viktigt att komma ihåg att vi på H&M varken äger eller driver de fabriker som tillverkar våra produkter. Så vi varken bestämmer eller betalar ut fabriksarbetarnas löner. Ändå har vi stort ansvar för att engagera oss på alla tänkbara sätt och främja utvecklingen mot högre löner i produktionsländerna. Vi strävar efter att bidra till en positiv långsiktig utveckling och högre löner för fabriksarbete med hjälp av vår holistiska lönestrategi.

HUR KONTROLLERAR H&M ATT DESS LEVERANTÖRER FÖLJER H&M:S UPPFÖRANDEKOD?

Vi har heltidsanställda kontrollanter vars jobb det är att kontrollera att vår uppförandekod följs. Vid inspektionerna granskar de en lista med över 300 punkter kopplade till arbetsförhållanden, arbetsmiljö o.s.v. Efter varje inspektion sammanställer vi resultaten i en rapport som ger indikationer av vilka områden som behöver förbättras och sedan ger vi leverantören en deadline för att ta fram en åtgärdsplan. Kontrollanterna besöker sedan fabrikerna igen för att följa upp att dessa åtgärder verkligen har genomförts. H&M stöder även leverantörernas förbättringsarbete genom utbildning och olika typer av projekt. Läs mer om vår uppföljning av uppförandekoden.

VARFÖR HAR H&M EGNA KONTROLLANTER?

Genom att själva utföra inspektionerna får vi omedelbart en heltäckande bild av hur väl våra leverantörer uppfyller våra sociala och miljömässiga krav. Vidare har integreringen av hållbarhetsarbete i vår dagliga verksamhet högsta prioritet för H&M. Våra kontrollanter genomför en omfattande första granskning vid valet av leverantörer. Kontrollanterna har sedan mandat att fälla det slutliga avgörandet om huruvida en leverantör eller enskild fabrik uppfyller våra minimikrav eller inte.

Endast när våra kontrollanter har godkänt en fabrik kan beställningar läggas hos denna. Alla fabriker som blir godkända efter denna inledande bedömning omfattas av vårt Full Audit Programme (FAP). FAP gör det möjligt för oss att fortlöpande övervaka de enskilda fabrikernas framsteg och arbeta med att avhjälpa alla eventuella avsteg från uppförandekoden. Alla identifierade avsteg resulterar i ett krav på leverantören att ta fram en åtgärdsplan som vi sedan gör en uppföljning av. Vid behov erbjuder vi eller gör det lättare att få ytterligare stöd vid genomförandet av denna plan.

Ytterligare oberoende kontroller genomförda av Fair Labor Association (FLA) säkerställer kvaliteten i vårt kontrollprogram och hjälper oss att fortlöpande förbättra våra metoder. Detta är viktigt eftersom vi strävar efter att komma till rätta med grundorsakerna till avsteg från uppförandekoden på ett transparent, förtroendefullt och hållbart sätt. Genom att delta i FLA får vi även goda möjligheter till samarbete med andra företag och FLA:s partnerorganisationer i syfte att förbättra arbetsvillkoren i vår leverantörskedja.

VAD GÖR H&M FÖR ATT BOMULLSPRODUKTIONEN SKA BLI HÅLLBARARE?

H&M bedriver ett kontinuerligt arbete i syfte att förbättra förhållande inom bomullsodling. Vårt aktiva deltagande i BCI (Better Cotton Initiative), där vi är medlemmar i ledningsgruppen är ett exempel på ett sådant initiativ. BCI:s mål är att göra det möjligt för miljontals bomullsodlare världen över att odla sin bomull på sätt som är gynnsammare både för odlarna som kollektiv och för miljön. Läs mer om BCI.

H&M erbjuder även kläder tillverkade av ekologisk bomull. Bomullen som används i dessa kläder är 100 % ekologiskt odlad och certifierad av oberoende certifieringsorgan som Control Union eller IMO. Vi använder även ekologisk bomull i vissa av våra barn- och babykläder. Vi fortsätter att informera bomullsodlarna om att det finns en efterfrågan på ekologisk bomull och uppmuntrar dem att ställa om från traditionell till ekologisk produktion. H&M är nu en av världens största köpare av ekologisk bomull. Läs mer om certifiering av organisk bomull.