VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* dátum narodenia,
* platobné informácie a história platieb,
* úverové informácie,
* informácie o objednávke,
* číslo účtu alebo člena,
* všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie. Ak ste zákazník v regióne Ázie, vaše údaje budú prenesené našej externej agentúre pre zákaznícky servis.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme H&M:s.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame 100 dní v prípade telefonických a emailových záznamov a korešpondencie a 12 mesiacov v prípade riadenia prípadov. 
V prípade sťažností v predajni budú vaše osobné údaje uchovávané 2 roky okrem USA, kde sa uchovávajú 5 rokov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme H&M:s. H&M nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 

                                                                                    Prečítajte si naše celé Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

20/04/2018