PROHLÁŠENÍ SKUPINY H&M O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Závazek k ochraně údajů a soukromí zákazníků
Ochrana osobních údajů a vašeho soukromí je pro skupinu H&M Group prioritou. V tomto oznámení ve věci ochrany osobních údajů vám chceme poskytnout jasné, stručné a transparentní informace mimo jiné o shromažďování, používání, zpracovávání a ukládání osobních údajů týkajících se zákazníků skupiny H&M.

Skupina H&M se skládá z dceřiných společností H & M Hennes & Mauritz AB a značek: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket a Afound. 

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se „zákazníkem skupiny H&M Group“ rozumí bývalý, současný i potenciální zákazník nebo uživatel produktu nebo služby nabízených dceřinou společností nebo značkou H&M Group, návštěvník některé z našich oficiálních webových stránek nebo obchodů a člen věrnostního programu nebo komunity.

Zásady
Skupina H&M svůj závazek spojený se soukromím a ochranou údajů prokazuje prostřednictvím dodržování následujících zásad.

H&M využívá osobní údaje podle předpisů, spravedlivě, správně  a transparentně.
H&M nesbírá více osobních údajů, než je nutné, a čistě pro legitimní účely.
H&M neuchovává více údajů, než je nutné, a údaje neuchovává déle, než je třeba.
H&M osobní údaje chrání prostřednictvím náležitých bezpečnostních opatření.

Proč vaše údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme například v návaznosti na váš nákup zboží v e-shopu nebo na prodejně, vaši návštěvu našeho webu nebo vašeho kontaktování zákaznických služeb. Mezi příklady osobních údajů patří celé vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, platební údaje, historie nákupů, objednávek a používání webu, IP adresa, členské ID a další informace týkající se vašeho případu (například informace, které poskytnete při kontaktování našich zákaznických služeb).

V každé příslušné části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budete informováni o účelu každého příslušného zpracování vašich osobních údajů. 

Kdo nese odpovědnost za zpracovávání vašich osobních údajů?
V kontextu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je za zpracování osobních údajů primárně odpovědná Švédská společnost H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Vzhledem k tomu, že skupina H&M Group se skládá z různých právnických subjektů, subjekt, který bude odpovědný za zpracování vašich údajů, závisí na tom, v jaké situaci jsou vaše osobní údaje shromážděny. Švédská společnost H & M Hennes & Mauritz GBC AB odpovídá za zpracování osobních údajů popsaných ve všech sekcích tohoto oznámení o ochraně osobních údajů s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno, že za zpracování vašich osobních údajů odpovídá H & M Hennes & Mauritz CZ s.r.o. V každé konkrétní sekci budete informováni o tom, kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jakými způsoby můžete uplatnit svá práva.

Ve vztahu k vám budou správci osobních údajů:

Identita správce/ů skupiny H&M:
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Švédsko

společnost zapsána v OR: Bolagsverket/Švédský obchodní rejstřík
Oprávněný zástupce: Helena Helmersson
DIČ: SE556070171501

 H & M Hennes & Mauritz CZ s.r.o.
Adresa: c/o H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Mäster Samuelsgatan 46, 106 38 Stockholm
DIČ: ICO 26755475, DIC CZ26755475

Jmenovaný/í správce/i skupiny H&M uvedený/í výše se v Prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivě nebo kolektivně označuje/í jako „H&M“ nebo „my“. 

Za určitých okolností je odpovědnost za ochranu osobních údajů a ochranu vašeho soukromí sdílena se třetími stranami, jako jsou bankovní a finanční instituce, poskytovatelé poštovních služeb nebo poskytovatelé elektronické komunikace. Více informací najdete v příslušných částech tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Kde vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje se po sběru od vás obvykle ukládají v zemi Evropské unie nebo v Evropského hospodářského prostoru („EU/EHP“), ale mohou být také v případě potřeby předávány a zpracovávány v zemi mimo EU/EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy bez narušení vašich zákonných práv.

Nárazově můžeme přenášet osobní údaje z EU/EHP do třetí země, která není Evropskou komisí schválena jako země bezpečná pro takový přenos (rozhodnutí o přiměřenosti). Je-li to možné, H&M uplatňuje Standardní smluvní doložky k zajištění podobné úrovně ochrany jako v rámci EU/EHP nebo jiné zákonné podmínky pro přenos. 

Kdo má přístup k vašim údajům?
Vaše osobní údaje jsou dostupné a přístupné pouze pro subjekty, které údaje potřebují k provedení zamýšleného zpracování. Vaše údaje mohou být v nezbytném rozsahu sdílena mezi společnostmi a značkami skupiny H&M, přičemž dodavatelé a subdodavatelů (zpracovatelé a dílčí zpracovatelé) provádějí určité úkony jménem H&M a s nezávislými třetími stranami.

Kromě toho můžeme osobní údaje také sdělit třetím stranám, máme-li důvod se domnívat, že použití nebo zveřejnění těchto informací je nezbytné nebo vhodné kvůli: (i) vyšetřování možných porušení právních předpisů; (ii) identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti někomu, kdo může porušovat smlouvy, které s námi uzavřel; (iii) vyšetřování porušení bezpečnosti nebo spolupráci s vládními orgány v souladu s právní záležitostí; nebo (iv) ochraně našich práv, bezpečnosti nebo majetku, včetně předcházení podvodům.

Vyhrazujeme si právo předat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, pokud dojde k našemu spojení s třetí stranou či jiné obchodní transakci, například reorganizaci, nebo v případě, že taková transakce bude navržena. 

Jaký je právní základ zpracování?
H&M nesmí sbírat, zpracovávat, používat, ukládat atd. osobní údaje bez platného právního základu. Zákonnost lze odvozovat z vašeho souhlasu, a to prostřednictvím smlouvy či zákonných povinností, nebo z našeho legitimního zájmu jakožto podniku. V případě každého jednotlivého účelu zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme o tom, jaký právní základ se uplatní a jaká práva smíte uplatňovat, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem,nebo vyžadováno pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

Jaká jsou vaše práva?
Právo na přístup: 
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat prosím Zákaznický servis, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na opravu: 
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte-li účet u H&M nebo jste členem H&M Members, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na členských stránkách.

Právo na výmaz:
Máte právo kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů zpracovávaných společností H&M. Vyřízení vašeho požadavku ale může bránit některá z těchto skutečností:

*máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
*máte u H&M nevyřízenou pohledávku (bez ohledu na způsob platby)

Vaše právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu: 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti H&M.; H&M; nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Právo na omezení:
Máte právo požádat H&M o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

*pokud vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti H&M, společnost H&M zruší veškeré zpracování těchto údajů až do ověření oprávněného zájmu. 
*máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí H&M omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
*jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
*pokud H&M osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Jak uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Pokud si přejete uplatnit svá práva, jak je uvedeno výše, nebo pokud máte jakékoli otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese dataprotection.cz@hm.com.

Máte-li účet H&M nebo jste členem programu H&M Membership, můžete na stránce svého účtu uplatňovat své právo na přístup, přenositelnost a opravu a můžete si zde také svůj účet smazat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pro zajištění souvislého zpracování vašich osobních údajů přímým, přesným a zákonným způsobem jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na dataprotection.cz@hm.com s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer). 

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: 
Máte-li stížnost ohledně způsobu, jakým H&M Group zpracovává a chrání vaše osobní údaje a soukromí, máte právo kdykoli podat stížnost Švédskému úřadu pro ochranu soukromí (Integritetsskyddsmyndigheten – IMY) nebo jakémukoli jinému odpovídajícímu dozorčímu orgánu ve své zemi.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:
Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. 

Historie přepracovávání je popsána v oddíle Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.