מדיניות ביטולים, החלפות והחזרות

1.        ביטול עסקה על ידי הלקוח

1.1.     באפשרותך לבטל את הרכישה שביצעת באתר האינטרנט ("החנות") תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (כהגדרתו בתנאי השימוש הכלליים), ובהתאם לתנאים המפורטים במדיניות זו להלן.

1.2.     על אף האמור, באפשרות לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כמשמעות מונחים אלו בחוק) לבטל את הרכישה שבוצעה על ידו באתר בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. מובהר, כי החברה תהא רשאית לבקש מהלקוח תעודה כמפורט בחוק להוכחת היותו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

1.3.     ככל שקיימת ללקוח זכות ביטול הרכישה בהתאם לתנאי מדיניות זו כמפורט לעיל ולהלן, ו/או בהתאם לחוק, יתאפשר לו לבטל את הרכישה באמצעות מסירת הודעת ביטול לחברה, בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

1)    באמצעות שליחת הודעת ביטול בדואר רשום ..

2)    בדואר אלקטרוני לכתובת cs@hmisrael.co.il.

3)  באמצעות האתר בקישור

1.4.     בהודעת הביטול תתבקש למסור פרטים מזהים לצורך איתור ההזמנה כמו שם מלא וכתובת מייל.

1.5.     על אף האמור לעיל, הזכות לבטל עסקה לא תחול, בכפוף לחוק (אלא אם נאמר כאן במפורש אחרת) במקרים בהם הוגבלה בחוק זכות הביטול.

1.6.     במקרה של ביטול רכישה שלא מהנסיבות המפורטות בסעיף ‎1.8 להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר הרכישה ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין המוצר שאת רכישתו מבוקש לבטל, תבטל החברה את החיוב בשל הרכישה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ללקוח ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. על אף האמור, החברה רשאית בכל עת לגבות זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שביטול רכישתו מבוקש או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.

1.7.     ביטול בשל פגם במוצר, אי התאמה, אי אספקה במועד או הפרה אחרת – במקרה שבוטלה הרכישה עקב פגם במוצר, אי התאמת המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח במסמך פרטי העסקה או באופן אחר כפי שנקבע בחוק, אי אספקת המוצר במועד שנקבע במדיניות אספקת המוצרים של החברה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי השימוש מצד החברה, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין המוצר שאת רכישתו מבוקש לבטל, תבטל החברה את החיוב בשל הרכישה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ללקוח ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.

2.       החזרות

החזרת המוצרים לחברה תתאפשר באחת מהדרכים המפורטות להלן:

1)       בכל אחת מחנויות רשת H&M בישראל, למעט בסניפים בעיר אילת;

2)       באמצעות דואר רשום כמפורט להלן:

(א)    עליך לארוז את הפריטים באריזתם המקורית;

(ב)     יש לצרף לחבילה המוחזרת את טופס ההחזרות שקיבלת בחבילה;

(ג)      להדביק את מדבקת הגוביינא על החבילה;

(ד)     לגשת לסניף הדואר ולשלוח את החבילה לכתובת שמופיעה על גבי מדבקת הגוביינא;

(ה)     מומלץ לקחת מהדואר מספר אסמכתא עבור ביצוע המסירה.

החזרת מוצרים שבירים ניתן להחזיר בחנויות רשת H&M בסניפים הבאים בלבד: קניון עזריאלי תל אביב, קניון עזריאלי ראשונים- ראשון לציון, גרנד קניון באר שבע, קניון עופר קריון בקרית ביאליק וקניון מלחה בירושלים.

3.       ביטול ע"י ידי החברה

3.1.     מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל-דין או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה כולה או חלקה ו/או שלא לאשרה באופן מלא או חלקי במקרים המפורטים להלן:

·         במקרה שבו התברר כי המוצר לא נמצא במלאי מכל סיבה שהיא;

·         בכל מקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון השימוש באתר או ביצע מעשה הנחזה כבניגוד להוראות הדין.

·         במקרה בו נפלה טעות בהצגת המוצר באתר, ובכלל זה טעות בתיאור, במחיר או בפרטי המשלוח;

·         במקרה של התרחשות של תקלה או אירוע אחר היוצר מניעה או עיכוב בהגעת המוצרים במועד או בכלל, לרבות התרחשות אירוע של כוח עליון.

·         במקרה שלא נקלטו במערכות החברה פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח;

3.2.     החברה תודיע על ביטול או אי אישור מצדה כאמור ללקוח בדואר אלקטרוני לכתובת שמסר. מובהר, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם בגין ביטול הרכישה כאמור.

4.       מובהר בזאת, כי אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לרבות לגבי ביטול עסקה.

5.       מובהר בזאת כין מדיניות זו אינה חלה על ביטול רכישה, החלפה או החזרה של מוצרים בחניות הפיזיות של רשת H&M ולהפך. 

6.       החלפה

אם ברצונך להחליף את המוצר, תוכל לגשת לכל אחד מסניפי הרשת ולעשות כן תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכפוף להצגת החשבונית שקיבלת ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר ושלא נגרם לו נזק, כאשר התווית עדיין מחוברת אליו והוא באריזתו המקורית. 

7.       יצירת קשר

בכל שאלה או פניה הנוגעת לתנאי מדיניות זו, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות החברה בכתובת: cs@hmisrael.co.il בכל עת וכן באמצעות חלון הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות הודעת WhatsApp למספר במספר 0525-909957 בימים א'-ה', בין השעות 9:00-17:00.