תנאי שימוש

1.     כללי

1.1.    תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את השימוש באתר (הגדרתו להלן) המופעל על ידי חברת מאצ' ריטייל בע"מ , ח.פ 514200708 מרח' יגאל אלון 67, תל אביב-יפו להלן: "החברה"), אשר הנה זכיינית רשת האופנה H&M ("H&M") בישראל.

1.2.    האתר משמש כחנות מקוונת לרכישה של המוצרים (כהגדרת מונח זה להלן), והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

1.3.    כל שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו מעת לעת, כפוף לתנאי שימוש אלה ומעיד על קבלה והבנה של תנאי השימוש ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים המפורטים לעיל ולהלן. המשתמש מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים המוצעים במסגרתו.

1.4.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש, בכל עת וללא מתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים אלו יהפכו למחייבים עם פרסומם באתר. כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה. על המשתמש חלה האחריות להתעדכן ולעקוב אחר שינויים שחלו בתנאי השימוש. כל שימוש ו/או כניסה לאתר כמוה כהסכמה לכל השינויים. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש לפני כל שימוש באתר.

1.5.    בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, לרבות, תנאי מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות"), תנאי מדיניות אספקת מוצרים ומשלוחים, תנאי מדיניות ביטול הזמנה, החלפה והחזרת מוצרים ותנאי רישום לאתר. השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. במקרה שישנה אי התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלא לבין האמור באתר או בדפי המידע האחרים המופיעים באתר, יגבר האמור בתנאי שימוש אלו.

1.6.    אם המשתמש מתחת לגיל 18, הוא מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריו (או אפוטרופוס אחר). אם המשתמש (או הוריו) אינם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.7.    השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, יש לקרוא את תנאים אלה כמכוונים לכל המגדרים. כל האמור בלשון יחיד יש לקרוא אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך, לפי העניין.

1.8.     הכותרות בתנאי שימוש אלו הן לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מהקבוע בתנאי שימוש אלה.

2.     הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

2.1.    "האתר" אתר אינטרנט זה, שכתובתו www.hm.com/hw_il/index.html.

2.2.    "המכשיר" – מחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימוש המשתמש לצורך שימוש המשתמש בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות לאלו.

2.3.    "המוצרים" - מוצרי H&M המשווקים על ידי החברה, כפי שיופיע באתר מעת לעת.

2.4.    "השירותים" – כל השירותים והמידע אותו האתר מציג או מציע למשתמש, כפי שאלו עשויים להתעדכן מעת לעת, לרבות אפשרות לרכישת המוצרים, קבלת מידע בקשר עם המוצרים, אפשרות לקבל מידע או נתונים נוספים שעשויים לעניין את המשתמש כגון ניוזלטר, הודעות שיווקיות וכיו"ב.

2.5.    "משתמש" – כל מי שעושה שימוש באתר בין באופן קבוע ובין אם באופן מזדמן.

2.6.    "משתמש רשום" משתמש שנרשם לאתר.

2.7.    "שימוש" – כל שימוש באתר, לרבות העיון, הגלישה בו, והרכישה בו.

3.      השימוש באתר

3.1.    השימוש באתר נועד אך ורק לשם קבלת השירותים ובהתאם לכללים המפורטים בתנאי שימוש אלה. אין להשתמש בכל אופן אחר, או באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב, במפורש ומראש.

3.2.    המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת, אלא אם קיבל את הסכמת החברה מראש ובכתב לכך.

3.3.    המשתמש מצהיר כי הוא:

3.3.1. מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;

3.3.2. הוא מתחייב להשתמש באתר ובכל תוכן הקיים באתר באופן שתואם כל דין, למטרות חוקיות בלבד, בהתאם לתנאי שימוש אלו.

3.3.3. הוא בגיר (מעל גיל 18) כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי כל דין, לרבות לביצוע הרכישות ולהתקשרות עם החברה, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו לקבל את אישור אפוטרופוסו ובכל מקרה, יראו את שימוש בשירותים הניתנים באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו.

3.3.4. לגבי משתמש רשום, המשתמש הוא בעל תעודת זהות תקפה או שהוא תאגיד המאוגד ורשום כדין.

3.4.    המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לבצע באתר או בשירותים את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

3.4.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת הביקור באתר.

3.4.2. להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring) למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.

3.4.3. לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר.

3.4.4. לבצע הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים.

3.4.5. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

3.4.6. לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.

3.4.7. לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בה במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.

3.4.8. אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.

3.4.9. אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.

4.     המוצרים באתר

4.1.    הצגת המוצרים באתר והצעתם למכירה הם בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה רשאית לעדכן, להוסיף, להחליף, להסיר, מוצרים בכל עת ועל פי שיקול דעתה.

4.2.    החברה נוקטת צעדים סבירים על מנת להציג מידע מדויק ככל האפשר בקשר עם המוצרים, עם זאת התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. כל המידע באתר הנוגע למידות המוצרים, כלול כמדריך בלבד. אם יש למשתמש ספקות כלשהם לגבי המידה או התכונה של כל מוצר, המשתמש רשאי לפנות לחברה קודם לביצוע ההזמנה לבירור. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט, במידותיו או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, למעט בהחלפת המוצר בכפוף לכך שהמוצר זמין במלאי.

4.3.    המכירה דרך האתר הינה בכפוף לזמינות המוצר שהוזמן במלאי. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים המוצגים באתר וייתכנו מקרים בהם מוצר מוצג באתר ו/או המשתמש חויב בגין רכישתו, אך בפועל לא נמצא במלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר, יתברר כי המוצר לא נמצא במלאי מכל סיבה שהיא, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה, כולה או חלקה (רק לגבי המוצרים אשר אינם זמינים במלאי) או תבטלה (לפי העניין) ותשלח למשתמש הודעה על כך. במקרה כאמור, הלקוח לא יחויב בגין המוצר שהוזמן ונמצא כלא זמין או יזוכה (אם כבר חויב בגינו) על פי המחיר ששולם בפועל בגין המוצר שלא סופק.

5.     הצגת המחיר

5.1.    מחירי המוצרים הוא כפי שמצוין באתר מעת לעת.

5.2.    כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין (אלא אם כן צוין אחרת). בדף כל מוצר, מופיעים דמי המשלוח שיתווספו למחיר המוצר בהתאם למדיניות אספקת המוצרים המפורסמת באתר.  

5.3.    החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת את מחירי המוצרים ודמי המשלוח מפעם לפעם, וזאת ללא מתן כל הודעה מוקדמת. לפיכך, עלולים להיווצר פערים בין המחיר או דמי המשלוח במועד איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין מחירם במעמד הרכישה. אם עודכנו המחירים או דמי המשלוח לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים. המחיר שבגינו יחויב המשתמש הוא זה שנמסר לו בעת השלמת הליך ההזמנה במסמך המכיל את פרטי העסקה כפי שיפורט להלן. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

5.4.    החברה רשאית לפרסם באתר ו/או להציע למשתמשים או למשתמשים רשומים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 

5.5.    ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

5.6.    יובהר בזאת, כי חלק מהמוצרים הנמכרים באתר, אינם נמכרים בחנויות הפיזיות של רשת H&M ולהיפך.

6.     הרשמה לאתר

6.1.    על מנת לעשות שימוש באתר ייתכן ותידרש לבצע רישום מקוון. לצורך הרישום לאתר, תידרש למסור פרטים אודות המשתמש. משתמשים רשומים יקבלו גישה לאזור אישי באתר, באמצעותו יוכלו לבצע פעולות מסוימות ולקבל גישה לשירותים מסוימים, כגון פירוט רכישות קודמות שבוצעו בחשבון האישי ("אזור אישי").

6.2.    במהלך ההרשמה לאתר, ייתכן ויוקצו למשתמשים רשומים אמצעי גישה, לרבות שם משתמש וסיסמא ("אמצעי גישה"), באמצעותם ניתן יהיה להתחבר לאזור האישי. ייתכן אך שהמשתמש עצמו יידרש לבחור את אמצעי הגישה עבורו. עליך לשמור על פרטים אלו בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט. המשתמש מאשר כי כל שימוש שייעשה במי מאמצעי הגישה שלו יראו בו כאילו נעשה על ידו. המשתמש מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם השימוש נעשה על ידי אחר) והוא פוטר את החברה מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לוודא את זהות המשתמשים ואת הפרטים שנמסרים על ידם במהלך תהליך ההרשמה, לרבות נכונותם, דיוקם ושלמותם.

6.3.    החברה תהיה רשאית להגביל את הגישה לשירותים, כולם או חלקם, למשתמשים רשומים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.4.    באפשרות המשתמש לבטל את ההרשמה לשירותים באתר בכל עת. כמו כן, במקרה שבו ייקבע על ידי החברה כי נעשה שימוש לרעה באתר ו/או בשירותים ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה או בניגוד לכל דין, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהיה החברה רשאית לנתק את חשבונו של המשתמש באתר ו/או לחסום את חשבונו של המשתמש משימוש בשירותים באופן מיידי.

7.     ניוזלטר

המשתמש רשאי להירשם לניוזלטר של החברה אשר עשוי לכלול, בין היתר, מבצעים, אירועי ועדכונים. במהלך תהליך ההרשמה המשתמש יתבקש להזין פרטים ולהסכים לתנאים נוספים הקשורים להרשמה. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר ולתנאי הרישום, הזמינה בכתובת:

https://www2.hm.com/hw_il/customer-service/legal-and-privacy/privacy-link.html

https://www2.hm.com/hw_il/customer-service/legal-and-privacy/terms-of-service.html

8.     ביצוע רכישות באתר

8.1.    ביצוע הרכישה באתר יתאפשר רק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

8.1.1. המשתמש הוא בגיר (בן 18 ומעלה). אם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שהוא זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת, המשתמש נדרש בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (לפי העניין) בדבר תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס הממונה/ההורה חלה האחריות ליידע את המשתמש בדבר תנאי שימוש אלה וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת האפוטרופוס הממונה/ההורה לאמור בתנאי שימוש אלה.

8.1.2. המשתמש מסר בעת הרשמתו לאתר או במהלך הרכישה, כתובת דואר אלקטרוני תקינה שבבעלותו הפעילה ברשת האינטרנט וכן מסר מספר טלפון תקין ליצירת קשר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות (לרבות SMS) על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים (למשל חברת השליחויות) בקשר עם ביצוע ההזמנה ואספקתה. המשתמש מצהיר כי הודעות הנשלחות על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כאמור אינן בגדר "דבר פרסומת" כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהזנת פרטים שגויים.

8.1.3. המשתמש מסר פרטי כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע ההזמנה ואתה מורשה על פי כל דין לבצע את עסקת הרכישה באתר.

8.1.4. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל.

8.1.5. המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.

8.1.6. המשתמש אישר את ביצוע ההזמנה, וכן כי קרא את תנאי השימוש ואישר אותם.

8.2.     בתום השלמת ההזמנה יישלח אל המשתמש אישור על קליטת פרטי ההזמנה, אשר אינו מהווה אישור לביצוע העסקה.

8.3.    לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת בעת הרישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה ויישלח אל המשתמש מסמך כנדרש על פי חוק המכיל את פרטי העסקה ("מסמך פרטי העסקה").

8.4.    יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי החברה יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי. אם הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, מכל סיבה שהיא, הודעה בהתאם תוצג למשתמש באתר וכן, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

8.5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למשתמשים רשומים באתר שהסכימו לכך באופן מפורש, תזכורת אודות סל קניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת הודעה למספר ו/או לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש. בנוסף, ביצוע ההזמנה באתר כמו כהסכמה למשלוח דיווח בקשר עם ההזמנה. על כן, ממועד ביצוע ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר, תהיה רשאית החברה לשלוח למשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה, תיאום מועד אספקה ועדכונים אחרים הנוגעים להזמנה.

8.6.    החברה רשאית לאפשר מימוש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בקניה באתר.

9.     אספקת המוצרים

המוצרים שנרכשו המשתמש דרך האתר יסופקו לו בהתאם ובכפוף למדיניות אספקת המוצרים והמשלוחים של החברה. ככל שאינם מסכים לאיזה מן התנאים המדיניות המשלוחים, אנא הימנע מרכישה באתר. 

10.   ביטול הזמנה, החלפה והחזרת מוצרים

10.1. ביטול הזמנה או החזרת מוצרים יהיו בכפוף למדיניות הביטול, ההחלפה וההחזרה של החברה בלינק הבא https://www.hm.com/hw_il/customer-service/legal-and-privacy/cancellation-policy.html

10.2. אשר נקבעה על ידי החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו. אנא הקפד לקרוא בעיון את מדיניות הביטול, החלפה והחזרה של החברה לפני ביצוע כל רכישה.

11.   קישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באתר. קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמש בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם למשתמש (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

12.   שירותי צד שלישי

12.1. האתר לכלול פונקציות, עזרים, תוספים, "ווידג'טים" או כלים, אשר עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים, להוביל לאתרים השייכים לצדדים שלישיים, להציע שירותים של צדדים שלישיים או להציע הצעות ומבצעים שונים מטעם צדדים שלישיים (כדוגמת שירות שיחת צ'אט עם נציג) ("שירותי צד שלישי"). מטרת פרסום שירותי צד שלישי היא לספק למשתמש גישה למידע, מוצרים או שירותים שעשויים לעניין את המשתמש או להיות שימושיים עבורו, לרבות על מנת לספק למשתמש כלים שונים אשר עשויים לשפר את חווייתו מהאתר.

12.2. על שימוש המשתמשים בשירותי צד שלישי יחולו ההוראות שנקבעו על ידי אותו צד שלישי, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותו צד השלישי, ככל שנקבעו. אספקתם של שירותי צד שלישי מסוימים אף עשויה להיות כפופה ומותנית בתשלום נוסף מצד המשתמש, הכל כפי שייקבע על ידי הצד השלישי שמספק את השירות.

12.3. החברה לא תישא בכל אחריות עבור נזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי או קבלתם, והחברה אינה מבטיחה שאלו יהיו זמינים באופן מתמשך או בכלל.

12.4. העובדה שהחברה מפרסמת קישורים לאותם שירותי צד שלישי או לגורמים המספקים שירותי צד שלישי, מאפשרת את השימוש בהם או קבלתם באמצעות האתר או מקשרת בין המשתמש לנותן שירות צד שלישי בכל דרך אחרת לבקשת המשתמש, אין משמעה שהיא תומכת במפעיליהם, מפרסמיהם או נותני השירות שמספקים אותם, או שהיא קשורה אליהם בכל דרך שהיא. אין לפרש את שירותי צד שלישי המפורטים, מפורסמים, מופיעים, או מקושרים באמצעות האתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בשירות, בחומר, תוכן או מוצר המופיע או כלול בשירותי הצד השלישי ועל המשתמש לבחון את שירותי צד שלישי בקפידה יתרה ולקבל החלטה עצמאית ואישית אודות השימוש בשירותים אלו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לשירותי צד שלישי.

13.   פרטיות

כל שימוש באתר כפוף ומותנה להסכמה למדיניות הפרטיות של החברה במלואה. ככל שהמשתמש מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש בו. המדיניות העדכנית נמצאת בכתובת:. https://www.hm.com/hw_il/customer-service/legal-and-privacy/privacy-link.html.

14.   קניין רוחני

14.1. החברה או מעניקי הרישיון לחברה מחזיקים בכל זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות המבנה הכללי של האתר, במוצרים ובתכנים הקשורים אליהם) או בכל תוכן אחר המצוי באתר (כולל טקסט, גרפיקה, תוכנות, צילומים ותמונות אחרות, סרטונים, צלילים, סימני מסחר וסמלים מסחריים). שום חלק מתנאי השימוש לא יקנה למשתמש כל זכויות ביחס לקניין רוחני הנמצאות בבעלות החברה או בבעלות מעניקי הרישיון שלה.

14.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמש לאתר.

14.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.

14.4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

15.   אחריות

15.1. המשתמש מסכים שהשימוש באתר הוא על בסיס "כמות שהוא"-“As-Is” וזמינות האתר תהיה "כפי שהיא"-“As-Available”, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של האתר או השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

15.2. החברה אינה מתחייבת לרמת הדיוק, השלמות, העדכון, הנכונות, האמינות, האחידות, האיכות, ההתאמה למטרה, או המקוריות של כל תוכן או מידע שיפורסם במסגרת האתר.

15.3. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית שהיא, כלפי המשתמש, מי מטעמו או כל צד שלישי, לכל נזק או אובדן הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באתר, משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או באפשרויות המופיעות באתר או בכל הקשור בהם, מאי תקינותה או זמינותו של האתר ולכל נזק אחר שעשוי להגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, בין אם היה צפוי ובין אם לא. האמור לעיל יחול גם ביחס לכל שירות צד שלישי המפורט, מפורסם, מופיע או מקושר באמצעות האתר.

15.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח שפעילות האתר תהיה מתמשכת, ללא הפרעות או ללא שגיאות. יתכן שבזמנים מסוימים, אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר (לרבות שירותים מסוימים), או האתר בכללותה, לא יהיו זמינים (בין אם על פי תכנון מראש או שלא על פי תכנון מראש) או שישתנו, יוסרו או ימחקו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לספק כל הודעה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי שהוא ביחס לכל חוסר זמינות, שינוי, הסרה או מחיקה של האתר או כל אזורים, חלקים או תכנים באתר.

15.5. מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי או שיבוש מידע המועבר או מוצג באתר, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת האתר או בזמני התגובה שלו, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

15.6. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי החברה בהתאם להנחיות המשתמש או הנחיותיו של מי שנחזה לך, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, על המשתמש להקפיד על נהלי אבטחת המידע של החברה. כמו-כן על המשתמש להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשם המשתמש או במידע אודותיו. במקרה של חשש לחשיפת אמצעי הגישה שניתנו למשתמש יש לבצע החלפת סיסמא באופן יזום ומידי באתר או בעזרת שירות הלקוחות של החברה.

15.7. המשתמש מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה של המשתמש את תנאי השימוש של החברה ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה עקב כך.

15.8. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו זה, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

15.9. מידע, נתון או שירות באתר שלא פורסם על ידי החברה;

15.10. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;

15.11. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש או כל נזק שהוא הנגרם למכשיר כתוצאה מהשימוש באתר;

15.12. אובדן נתונים כלשהם;

15.13. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת מכשיר המשתמש לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.

15.14. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המשתמש בנוגע למכשיר המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

16.   דין וסמכות שיפוט

16.1. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

16.2. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש ו/או השירותים, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

17.   שונות

17.1. בכל מקרה בו תהא סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל הסכמה אחרת, יגבר האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם נאמר במפורש אחרת ובכפוף לאישור החברה.

17.2. המשתמש אינו רשאי להעביר או להמחות או למסור בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, לצד שלישי כלשהו את זכויות המשתמש או התחייבויותיו על-פי תנאי השימוש. החברה תהיה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה על פי תנאי השימוש לכל צד שלישי ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך.

17.3. שום התנהגות של החברה לא תיחשב כוויתור על איזו מזכויותיה לפי תנאי השימוש או לפי כל דין, אלא כן נעשתה במפורש ובכתב, ובאישור החברה.

18.   יצירת קשר

בכל שאלה או פניה הנוגעת לתנאי שימוש אלו ניתן לפנות אל שירות הלקוחות החברה בכתובת:  cs@hmisrael.co.il בכל עת וכן באמצעות חלון הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות הודעת WhatsApp למספר במספר 0525-909957 בימים א'-ה, בין השעות 9:00-17:00.

עודכן לאחרונה בינואר 2023.