H&M GROEP PRIVACYVERKLARING

Klantenengagement inzake databescherming en privacy
Het beschermen van je persoonsgegevens en privacy is voor de H&M Groep van het grootste belang. 

De H&M Groep bestaat uit gelieerde ondernemingen van  H & M Hennes & Mauritz AB en zijn merken; H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket en Afound

Principes
De H&M Groep geeft blijk van zijn engagement inzake databescherming en privacy door de volgende principes in acht te nemen.

H&M maakt op wettelijke, eerlijke, correcte en transparante wijze gebruik van persoonsgegevens.
H&M verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk, en uitsluitend voor wettelijke doeleinden.
H&M bewaart niet meer gegevens dan noodzakelijk noch langer dan noodzakelijk.
H&M beschermt persoonsgegevens met de vereiste veiligheidsmaatregelen.

Over deze privacyverklaring
Deze Privacyverklaring wil een duidelijke, beknopte en transparante communicatie tot stand brengen over het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan etc. van persoonsgegevens in verband met klanten van de H&M Groep.

Binnen de betekenis van deze Privacyverklaring betekent 'klant van H&M Groep' een vroegere, huidige en potentiële klant of gebruiker van een product of dienst die wordt aangeboden door een gelieerde onderneming en merk van de H&M Groep, bezoekers van een van onze officiële websites of winkels, lid van een loyaliteitsprogramman, community of lid van een loyaliteitsprogramma of community.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens?
Het Zweedse bedrijf  H & M Hennes & Mauritz GBC  AB is de hoofdverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de draagwijdte van deze Privacyverklaring. Onder bepaalde voorwaarden wordt de verantwoordelijkheid voor databescherming en jouw privacy gedeeld met een of andere juridische entiteiten, hetzij een gelieerde onderneming van H&M of een derde partij.

Onder elke specifieke paragraaf van deze Privacyverklaring wordt je meegedeeld wie verantwoordelijk is voor het verwerken van je persoonsgegevens, hoe de verantwoordelijkheden worden toegewezen en onder welke modaliteiten je je rechten kunt uitoefenen.

Identiteit van de gegevensverwerker(s) van de H&M Groep.

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Zweden

Bedrijfsregistratie: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Geautoriseerd vertegenwoordiger: Helena Helmersson
Btw-nummer: VAT NO. SE556070171501.  

Naar de hierboven vermelde gegevensverwerker(s) van de H&M Groep wordt in deze volledige Privacyverklaring individueel of collectief verwezen als "H&M", "we" of "ons".

Waar verwerken we uw gegevens?
Je persoonlijke gegevens worden doorgaans opgeslagen in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (”EER”), maar kunnen ook, indien nodig, worden overgedragen aan of verwerkt worden in een land buiten de EU/het EER-gebied. Een dergelijke overdracht van je persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en zonder je statutaire rechten te ondermijnen.

Van tijd tot tijd kunnen we persoonsgegevens van de EU/EER overdragen aan een derde land dat door de Europese Commissie niet werd goedgekeurd als een veilig land voor een dergelijke overdracht (adequaatheidsbeslissing). Indien van toepassing zal H&M standaard contractuele bepalingen toepassen om een gelijkaardig beschermingsniveau te garanderen binnen de EU/EER of andere wettelijke gronden voor overdracht.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Jouw wettelijke gegevens zijn uitsluitend beschikbaar en toegankelijk voor wie ze nodig heeft om voorgemelde verwerking uit te voeren. In de mate van het nodige kunnen je gegevens worden gedeeld tussen de ondernemingen en merken van de H&M Groep met leveranciers en onderaannemers (verwerkers en sub-verwerkers) die bepaalde taken uitvoeren voor rekening van H&M en  met onafhankelijke derde partijen.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden, indien wij redenen hebben om aan te nemen dat het gebruiken of verstrekken van dergelijke informatie noodzakelijk of raadzaam is om: (i) onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen van de wet; (ii) iemand te identificeren, te contacteren of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk een overeenkomst met ons schendt; (iii) onderzoek te doen naar beveiligingslekken of samen te werken met overheidsinstanties op grond van een juridische kwestie; of (iv) onze rechten, veiligheid of eigendommen te beschermen, met inbegrip van het voorkomen van fraude.

Wij behouden ons het recht voor alle persoonsgegevens die wij over u hebben door te geven in het geval van een fusie met of een overname door een derde partij, een andere zakelijke transactie zoals een reorganisatie, of indien een dergelijke transactie wordt voorgesteld. 

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
H&M is niet gemachtigd om persoonsgegevens te verzamelen, verwerken, gebruiken, op te slaan enz. zonder geldige wettelijke grond. De wettelijkheid kan worden afgeleid uit je toestemming, door een contract, statutaire verplichtingen of uit ons legitieme belang als onderneming. Voor elke specifieke verwerkingsdoelstelling inzake het verwerken van de persoonsgegevens die we bij jou vergaren, delen we je mee welke wettelijke grond van toepassing is, en welke rechten je kunt uitoefenen, zowel indien het aanleveren van persoonsgegevens wettelijk vereist is of vereist wordt om een contract te sluiten, als wanneer het verplicht is om de persoonsgegevens te bezorgen en de mogelijke gevolgen indien je ervoor kiest dat niet te doen.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang: 
Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt Klantenservice contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

Recht op meeneembaarheid: 
Wanneer H&M je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht op correctie: 
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Als je een H&M-lidmaatschap hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je lidmaatschapspagina.

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door H&M zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties

* je hebt een lopende zaak bij de Klantenservice
* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
* je hebt een openstaande schuld bij H&M, ongeacht de betalingsmethode
* als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
* je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
* je kredietaanvraag is in de laatste drie maanden afgewezen
* als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang: 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van H&M. H&M zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door de instructies in elke marketingmail te volgen
* door de instellingen van je H&M-account te bewerken

Recht op beperking:
Je hebt het recht om te vragen dat H&M de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

* als u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van H&M, zal H&M alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de controle van het gerechtvaardigde belang.
* als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet H&M elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
* als H&M de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe oefen je je rechten uit?
Wij nemen gegevensbescherming ernstig en hebben dan ook een speciale klantenservice voor al je vragen in verband met bovenvermelde rechten. Je kunt ze op elk moment bereiken op dataprotection.be@hm.com.

Als je een H&M Account hebt of H&M Member bent, dan kan je je recht op toegang, overdraagbaarheid en rechtzetting uitoefenen op je accountpagina's, waar je je account ook kunt wissen.

Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op dataprotection.be@hm.com en DPO als onderwerp schrijven.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 
Als u klachten heeft over de manier waarop H&M Group uw persoonsgegevens en privacy verwerkt en beschermt, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor privacybescherming (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.

Updates voor onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring.

De revisiegeschiedenis vind je in paragraaf Wijzigingen van deze Privacyverklaring.