ОБЩИ УСЛОВИЯ #HMXME

При подадено съгласие от Ваша страна с хаштаг #yesHM, приемате следното:

Вие предоставяте на H&M, посредством H&M Hennes & Mauritz GBC AB [556070-1715], наричан по-нататък“H&M”, неексклузивно, безвъзмездно право да използва снимки и видео съдържание, които сте отбелязали с #yesHM, наричани по-нататък “Снимки и видео съдържание” с цел маркетинг и реклама, включително в онлайн магазина, модния бюлетин, каталози, имейли, социални мрежи на H&M и платени социални медии, материали за магазини и други комуникационни канали с клиенти. H&M може да използва, възпроизвежда, комбинира с други материали, изменя и/или редактира Вашите снимки и видео съдържание по своя преценка. 

С настоящото Вие декларирате и гарантирате, че (i) притежавате всички права над Вашите снимки и видео съдържание, (ii) имате разрешение от лицето или лицата, които се появяват във Вашите снимки и видео съдържание да предоставите настоящите права, и (iii) използването на Вашите снимки и видео съдържание от страна на H&M няма да наруши правата на трети страни или даден закон.  С настоящото Вие освобождавате H&M от всякакви задължения да заплаща за употребата на вашите снимки и видео съдържание и за интелектуалните права, съдържащи се в тях във връзка с употребите, описани по-горе; и с настоящото Вие освобождавате от отговорност и се съгласявате H&M и всяко лице, действащо от името на H&M, да не бъдат засегнати от претенции, искания и задължения във връзка с използването на снимки и видео съдържание, както е описано по-горе.

27.03.2018