H&M GROUPS POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Beskyttelse af vores kunders personoplysninger 
Beskyttelse af personoplysninger og dit privatliv er H&M-koncernens største prioritet. I denne databeskyttelseserklæring ønsker vi at give en klar, kortfattet og gennemsigtig meddelelse om indsamlingen, brugen, behandlingen, opbevaringen, osv., af personoplysninger vedrørende kunder hos H&M-koncernen.

H&M-koncernen består af tilknyttede selskaber til H & M Hennes & Mauritz AB og dets brands: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket og Afound. 

Med henblik på denne databeskyttelseserklæring betyder "kunde hos H&M-koncernen" en tidligere, nuværende og potentiel kunde eller bruger af et produkt eller en tjeneste, der tilbydes af et af H&M-koncernens tilknyttede selskaber eller brands, en besøgende på et af vores officielle websteder eller i en af vores butikker eller et medlem af et loyalitetsprogram eller fællesskab.

Principper
H&M anvender personoplysninger lovligt, rimeligt, retvisende og på en gennemsigtig måde.
H&M anvender personoplysninger lovligt, retvisende og på en gennemsigtig måde.
H&M indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt og kun til et legitimt formål.
H&M opbevarer ikke flere personoplysninger end nødvendigt eller i længere tid end nødvendigt.
H&M beskytter personoplysninger med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Hvorfor behandler vi dine oplysninger?
Vi bruger og behandler dine personoplysninger, når du, f.eks., køber vores produkter online eller i butikken, besøger vores websted eller kontakter kundeservice. Eksempler på personoplysninger er fulde navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger, købs-, ordre- og brugshistorik, IP-adresse, medlems-id og andre sagsrelaterede oplysninger (f.eks. oplysninger, som du tilvejebringer, når du kontakter vores kundeservice).

Under hvert specifikt afsnit i denne databeskyttelseserklæring vil du blive informeret om formålet med hver relevant behandling af oplysninger. 

Hvem er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger?
Det svenske selskab, H & M Hennes & Mauritz GBC AB, er primært ansvarlig for behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Under hvert specifikt afsnit i denne databeskyttelseserklæring vil du blive informeret, når det i stedet er det tilknyttede H & M Hennes & Mauritz A/S, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, ansvarsfordelingen, samt de nærmere regler for udøvelsen af rettigheder.   

H&M Groups dataansvarlige:
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sverige

Selskabsregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Befuldmægtiget repræsentant: Helena Helmersson
Momsregistreringsnummer: SE556070171501

H & M Hennes & Mauritz A/S
Adresse: c/o H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Mäster Samuelsgatan 46, 106 38 Stockholm
Momsregistreringsnummer: 33345828

Ovennævnte dataansvarlige fra H&M Group omtales i denne politik om beskyttelse af personoplysninger individuelt eller kollektivt som "H&M", "vi" eller "os". 

Under visse omstændigheder deles ansvaret for databeskyttelse og dit privatliv med tredjeparter, såsom banker og finansielle institutioner, posttjenester eller udbydere af elektronisk kommunikation. Du kan finde flere oplysninger under hvert specifikt afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Hvor behandler vi dine oplysninger?
De personoplysninger, som vi indsamler om dig, lagres generelt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EU/ EØS"), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EU/ EØS. En sådan overførsel af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og uden at underminere dine lovbestemte rettigheder.

Fra tid til anden kan vi overføre personoplysninger fra EU/EØS til et tredjeland, der ikke er godkendt af Europa-kommissionen som et sikkert land til en sådan overførsel (beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau). Når det er relevant, vil H&M anvende standardkontraktbestemmelser for at sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau som givet inden for EU/EØS eller andre gyldige retsgrundlag for overførslen. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine personoplysninger er kun tilgængelige for dem, der har brug for oplysningerne til at udføre det tilsigtede behandlingsformål. I det omfang det er nødvendigt, kan dine personoplysninger deles mellem selskaber og brands i H&M Group, med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere), der udfører visse opgaver på H&M's vegne samt med uafhængige tredjeparter.

Derudover kan vi også videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har grund til at tro, at brug eller videregivelse af sådanne oplysninger er nødvendigt eller tilrådeligt for at: (i) foretage undersøgelser af mulige lovovertrædelser; (ii) identificere, kontakte eller anlægge sag mod en person, der muligvis overtræder en aftale, de har med os; (iii) undersøge sikkerhedsbrud eller samarbejde med offentlige myndigheder i henhold til en juridisk sag eller (iv) beskytte vores rettigheder, sikkerhed eller ejendom, herunder forebyggelse af svig.

Vi forbeholder os ret til at overføre personoplysninger, som vi har om dig, i tilfælde af, at vi fusionerer med eller erhverves af en tredjepart, gennemgår en anden forretningstransaktion, såsom en reorganisering, eller hvis en sådan transaktion foreslås.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
H&M må ikke indsamle, behandle, bruge, lagre osv. personoplysninger uden et gyldigt retsgrundlag. Retsgrundlaget kan være baseret på dit samtykke, være nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, retslig forpligtelse eller vores legitime interesse som virksomhed. For hvert specifikt formål med behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, vil vi informere dig om, hvilket retsgrundlag vi anvender, hvilke rettigheder du har, hvorvidt tilvejebringelse af personoplysninger er et lovmæssigt krav eller nødvendigt for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personoplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Kundeservice så sender vi dine personoplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data: 
Når H&M anvender dine personoplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personoplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data: 
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Har du en H&M-konto eller er H&M Member, kan du selv rette dine personoplysningerpå dine konto- eller medlemssider.

Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som H&M benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
 • Du har et økonomisk mellemværende med H&M, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personoplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Ret til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitim interesse: 
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på H&M:s retmæssige interesser. H&M fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personoplysninger hos H&M under følgende omstændigheder:

 • Hvis du modsætter dig en behandling baseret på H&M's legitime interesser, skal H&M begrænse al behandling af sådanne oplysninger, mens den legitime interesse verificeres.
 • Hvis du mener, at dine personoplysninger er ukorrekte, skal H&M begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personoplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personoplysninger.
 • Hvis H&M ikke længere har brug for dine personoplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.
Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på dataprotection.dk@hm.com.
 
Hvis du har en H&M-konto eller et H&M-medlemskab, kan du udøve dine rettigheder til adgang, overførsel og berigtigelse på dine kontosider, hvor du også kan slette din konto.
 
Databeskyttelseschef:
Vi har udnævnt en databeskyttelseschef for at sikre, at vi altid anvender dine personoplysninger på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelseschef på dataprotection.dk@hm.com og skrive DPO i emnefeltet.
 
Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: 
Hvis du har klager over den måde, hvorpå H&M Group behandler og beskytter dine personoplysninger på, har du til enhver tid ret til at klage til den svenske databeskyttelsestilsynsmyndighed (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY) eller en anden kompetent tilsynsmyndighed i dit bopælsland.
 
Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personoplysninger:
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personoplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personoplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personoplysninger.
 
Revisionshistorikken findes i afsnittet "Ændringer" i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.