Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van H&M, aarzel dan niet contact met H&M op te nemen via e-mail of telefoonnummer 0900-1988.

Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel of onze dienstverlening, neem dan binnen 2 maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met H&M op.

Een bij H&M ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door H&M beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoordt H&M binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. H&M heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

H&M is lid van Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De leden van deze organisatie hebben in overleg met de Consumentenbond een reeks regels opgesteld om jou als klant te beschermen. Als een eventueel geschil niet samen kan worden opgelost, dan kan jij of H&M de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Dit dient schriftelijk te gebeuren binnen drie maanden nadat je je klacht aan H&M hebt voorgelegd. Gebruik deze link https://www.thuiswinkel.org/consumenten/klacht-indienen/klachtenformulier om een klachtenformulier op te vragen.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie Thuiswinkel alleen in behandeling genomen als je een klacht eerst aan H&M hebt voorgelegd. Als je een geschil wilt voorleggen aan de Geschillencommissie, is H&M aan deze keuze gebonden. Wanneer H&M het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zul je op verzoek van H&M, binnen vijf weken schriftelijk moeten laten weten of je hiermee akkoord gaat, of dat je het geschil liever laat behandelen door een rechter. Als je je keuze niet binnen vijf weken aan H&M laat weten, dan is H&M gerechtigd het geschil voor te leggen aan een rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals die zijn vastgesteld in het Reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn voor H&M bindend. Je kunt het reglement vinden op www.geschillencommissie.nl of telefonisch of schriftelijk opvragen bij de klantenservice van H&M, waarna het reglement kosteloos zal worden toegezonden.

Iedere consument kan de Geschillencommissie Thuiswinkel tegen betaling van € 25,- verzoeken een kwestie te behandelen. Als de Geschillencommissie Thuiswinkel in jouw voordeel oordeelt, krijg je deze kosten terug.

Bent je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kan je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via
het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).