INTEGRITETSMEDDELANDE


Datasekretess är mycket viktigt för H&M och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, H & M Hennes & Mauritz GBC AB (“H&M”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556070-1715
Auktoriserad representant: Helena Helmersson
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556070171501

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar av personuppgifter till länder utanför EES som saknar adekvat skyddsnivå avseende dataskydd använder H&M sig av standardavtalsklausuler beslutade av Europeiska kommissionen samt EU-US Privacy Shield Framework

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom H&M-gruppen (för information om företag i H&M-gruppen, se vår årsrapport som finns på about.hm.com). Det lokala H&M-företaget fungerar endast som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför H&M group. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång: 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta kundservice, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som H&M behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Om du har ett H&M-medlemskap kan du redigera dina personuppgifter på din kontosida.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av H&M med undantag av följande situationer

 • du har ett pågående ärende med kundservice
 • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • du har en obetald skuld hos H&M, oberoende av betalningsmetod
 • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på H&M:s legitima intresse.  H&M fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
 • Ändra inställningarna för ditt H&M-konto

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att H&M begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i H&M:s:s legitima intresse, ska H&M begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste H&M begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
 • Om H&M inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvaa dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på dataprotection.se@hm.com.

Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dataprotection.se@hm.com och ange DPO i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att H&M behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta kundservice. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 

10/09/2020